Skip to main content

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwach budowlano-remontowych określone jest odpowiednimi przepisami prawnymi. Osoby indywidualne nie muszą się martwić ewidencją, natomiast firmy, chcące skorzystać z usługi wywozu gruzu, powinny dokładnie prześledzić ustawę o odpadach z 2012 roku. Zasadniczo, każdy przedsiębiorca posiadający odpady jest zobligowany do ich ewidencji. Od tej reguły istnieją oczywiście wyjątki.

 

Kto musi ewidencjonować wywóz gruzu?

Każda firma budowlana musi ewidencjonować wywóz gruzu oraz innych odpadów budowlanych. Ustawa z 2012 roku wyłącza jednak z obowiązku prowadzenia ewidencji takie odpady, jak gruz ceglany oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów w ilości do 5 ton. Co to oznacza? Firmy budowlane, remontowe lub rozbiórkowe, które posiadają gruz w ilości do 5 ton, nie muszą prowadzić jego ewidencji. Inaczej możemy to udogodnienie określić ewidencją uproszczoną. W przypadku jednak, gdy zaczną generować gruz w ilości większej niż 5 ton – konieczne jest prowadzenie pełnej ewidencji.

 

Zasady ewidencji odpadów

Wywóz gruzu, produkowanego w ilości powyżej 5 ton, musi podlegać ewidencji. Jest ona zgodna z ogólnymi zasadami i oprócz składania rocznych zestawień do Urzędu Marszałkowskiego, obejmuje prowadzenie:

 

  1. Kart Ewidencji Odpadu. Karty ewidencyjne prowadzi się osobno dla każdego rodzaju odpadu. Wpisów należy dokonywać najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym odpad został wygenerowany. W KEO odpady opisuje się odpowiednim kodem oraz podaje ich masę, a także numer właściwej karty przekazania. Karty ewidencyjne należy przechowywać przez okres 5 lat. Można je prowadzić elektronicznie.
  2. Kart Przekazania Odpadu. Kartę przekazania sporządza właściciel odpadów, przekazując je zewnętrznej firmie transportowej. Odbiorca odpadów potwierdza ich przejęcie właśnie na tej karcie. Istnieje możliwość sporządzenia zbiorczej karty przekazania, np. w sytuacji gdy konieczny jest kilkukrotny wywóz w gruzu w przeciągu jednego miesiąca. KPO musi zawierać dane posiadacza odpadów, miejsce ich pochodzenia oraz przeznaczenia, a także dane firmy transportowej w przypadku korzystania z usług pośrednika. Sporządzania jest w trzech egzemplarzach lub jeśli nie ma pośrednika – w dwóch. Firma transportowa poświadczana na KPO wykonanie usługi transportu.

 

Podsumowując. Osoby fizyczne, które chciałaby wywieźć gruz (pochodzący przykładowo z remontu mieszkania) nie muszą przygotowywać ani KEO ani KPO. Przedsiębiorcy, którzy nie produkują więcej niż 5 ton gruzu przygotowują tylko KPO. Natomiast przedsiębiorcy, których działania generują więcej niż 5 ton gruzu – zobowiązani są do prowadzenia pełnej ewidencji odpadów, czyli KEO oraz KPO. Przy tej okazji warto też pamiętać, że firmy budowlane wytwarzające gruz i tym podobne odpady powyżej