Skip to main content

       

Śmiecie generowane są w tak dużych ilościach, że wprowadzane są coraz bardziej restrykcyjne przepisy, których celem jest staranne utrzymanie segregacji w celu późniejszych działań recyklingowych. Niestosowanie się do przepisów może grozić poważnymi konsekwencjami, dlatego warto znać podstawowe pojęcia używane w kontekście gospodarki odpadami.

 

Frakcja sucha

 

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), którego zadaniem jest kwalifikacja odpadów komunalnych na cztery podstawowe grupy. Utylizuje się je w czterech kontenerach:

 • kontener niebieski na papier,
 • kontener żółty na metale i tworzywa sztuczne,
 • kontener zielony na szkło,
 • kontener brązowy na bioodpady.

Odpady, których nie można zakwalifikować do żadnego z tych kontenerów i nie są niebezpieczne dla środowiska, należą do tzw. odpadów zmieszanych. Ponadto odpady dzieli się także na suche i mokre. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów, traktują o selektywnej zbiórce, w ramach której wywóz śmieci obejmuje tylko odpady jednego rodzaju, co ułatwia sposób ich przetwarzania. Do frakcji suchej należą wszelkiego rodzaju śmiecie pozbawione elementów organicznych, czyli praktycznie wszystkie odpady, które wrzuca się do kontenerów niebieskich, żółtych i zielonych (plastik, papier, metal i szkło).

 

Frakcja mokra

 

Do frakcji mokrej zaliczają się odpady, które ulegają biodegradacji. Są to m.in.:

 • obierki z owoców i warzyw,
 • fusy z kawy i herbaty,
 • skorupki od jaj,
 • resztki kuchenne,
 • zużyte ręczniki papierowe,
 • mokre kartony,
 • pozostałości po domowych zwierzętach,
 • skoszona trawa,
 • ziemia kwiatowa,
 • gałęzie,
 • zwiędłe rośliny,
 • wszelkiego rodzaju odpady zielone.

Jak widać na podanych przykładach, do frakcji mokrej zaliczają się bioodpady oraz znaczna część odpadów kuchennych. Frakcję mokrą od frakcji suchej można rozróżnić tym, że ta druga zawiera śladowe ilości substancji organicznej. Jeśli więc odpad komunalny zawiera więcej substancji i elementów organicznych, można go uznać za frakcję mokrą. W gospodarstwach rolnych i domowych z własną działką niektóre odpady frakcji mokrej przerabia się na kompostownik, czyli swego rodzaju składowisko odpadów organicznych, które przez naturalne procesy biochemiczne zachodzące w glebie, przetwarzają się w użyteczny kompost. Jednak w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych często nie ma możliwości na dodatkowy podział odpadów na frakcję suchą i mokrą.