Skip to main content

Wedle obowiązującej definicji wytwórcą odpadów jest każdy, kogo działalność lub bytowanie generuje powstawanie odpadów, jak również ktoś, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie bądź inne działania prowadzące do zmiany charakteru odpadów. W domyśle – o ile w umowie nie zostanie to określone inaczej – wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki czy remontu, a także czyszczenia, sprzątania, konserwacji i napraw sprzętu jest podmiot, który tę usługę świadczy. Według obowiązujących w Polsce norm maksymalny czas przechowywania odpadów u wytwórcy wynosi 12 miesięcy. Odpady muszą być przechowywane w sposób bezpieczny i odpowiedni dla ich rodzaju, a w przypadku odpadów niebezpiecznych konieczne jest również uzyskanie pozwolenia na ich wytwarzanie.

Różnice między wytwórcą a posiadaczem odpadów

Warto wiedzieć, że wytwórca i posiadacz odpadów nie są terminami tożsamymi. Posiadacz to podmiot, który zarządza odpadami – może nim być wytwórca odpadów, ale nie zawsze tak jest. Polskie przepisy przyjmują również, że posiadaczem odpadów określa się podmiot, na którego posesji są one przechowywane. Posiadaczem nie jest natomiast firma zajmująca się przewozem odpadów. Do tej pory to posiadacz odpadów był zobowiązany do prowadzenia bieżącej ewidencji ilościowej i jakościowej. Wprowadzone od 1 stycznia 2020 roku przepisy mówią, że sprawozdawczością są obecnie objęci ci, którzy wytwarzają odpady, wprowadzają na terytorium kraju określone produkty i opakowania, a także podmioty, które produkują, importują bądź kupują opakowania w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Co musi robić wytwórca odpadów?

Wytwórca odpadów ma obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów w BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Baza ta ma za zadanie pomóc w monitorowaniu i uszczelnieniu system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą oraz dzikimi wysypiskami, jak również poprawić wydajność recyklingu. BDO pozwala również gromadzić i zarządzać wszystkimi informacjami dotyczącymi odpadami. Jej użytkownicy realizują obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wyłącznie elektronicznie. Obszary, w przypadku których złożenie wniosku o wpis do rejestru BDO jest obowiązkowe, obejmują:

  • oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne;
  • pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych);
  • sprzęt elektryczny lub elektroniczny;
  • baterie lub akumulatory;
  • opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach;
  • transport odpadów;
  • wytwarzanie odpadów bez pozwolenia.

W przypadku prowadzenia rejestru BDO nie ma znaczenia wielkość firmy; do rejestru muszą zostać wpisane również firmy jednoosobowe, które są obciążone obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być m.in. gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane. Nie ma natomiast obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów produkowanych w mniejszej ilości niż te wymienione w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów.