Skip to main content

Od 1 stycznia 2020 roku w życie weszły nowe regulacje związane z pozbywaniem się śmieci. Obecnie każda firma zajmująca się wywozem odpadów musi zostać zarejestrowana w Bazie Danych o Odpadach (BDO) i jest zobowiązana do prowadzenia elektronicznej ewidencji działalności. Brak rejestracji przedsiębiorców spowoduje znaczne problemy z pozbywaniem się wytwarzanych odpadów. Firma, która nie figuruje w Bazie Danych o Odpadach, a powinna prowadzić taką ewidencję, ma dwa wyjścia – zarejestrować się albo podpisać umowę na odbiór odpadów z innym, posiadającym uprawnienia przedsiębiorcą. Rejestracji nie podlegają przedsiębiorcy, którzy wytwarzają wyłącznie odpady komunalne. Zgodnie z definicją są to wytwarzane w gospodarstwach domowych odpady, które nie zawierają odpadów niebezpiecznych (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach). W przypadku ich generowania wystarczy zwykła umowa na odbiór odpadów.

Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi

Według Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, do odpadów niebezpiecznych należą m.in. odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt, mebli, masy celulozowej, papieru i tektury, jak również odpady z budowy, remontu bądź demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wliczając w to glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych. Odpady niebezpieczne powstają także w biurach (sprzęt elektroniczny, świetlówki, baterie, tonery), gabinetach kosmetycznych (preparaty do dezynfekcji), firmach zajmujących się zielenią (środki ochrony roślin) czy sprzątaniem (substancje czyszczące). Żeby móc pozbyć się tych odpadów, należy posiadać kartę przekazania odpadów (KPO), do czego również konieczna jest rejestracja w BDO. Od 1 stycznia 2020 roku karty przekazania odpadów wystawiane są elektronicznie. W niektórych sytuacjach wytwórca odpadów może być zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów – przypadki te wskazuje art. 71 ustawy o odpadach. Jeżeli wytwórca odpadów wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie lub wytwarza odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie – może prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów wyłącznie w postaci KPO.

Gdzie należy przekazywać odpady niebezpiecznie?

Wedle obowiązujących przepisów wytworzone odpady niebezpieczne należy przekazać do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub samodzielnie zawieźć je na składowisko. W takich przypadkach zalecany jest wcześniejszy kontakt z miejscem odbioru, ponieważ niektóre z odpadów mogą nie zostać przyjęte bądź za ich zagospodarowanie może zostać pobrana opłata. Jeśli śmieci jest ich zbyt wiele lub ich samodzielny transport jest utrudniony, warto skorzystać z usług firmy zajmującej się kontenerowym wywozem odpadów. Wówczas można dokonać wyboru między firmami oferującymi wyłącznie transport odpadów na składowisko a firmami dbającymi o ich zagospodarowywanie i odzyskiwanie surowców do powtórnego użycia (np. czystego gruzu). Jest to o tyle istotne działanie, ponieważ dokumenty takie jak dyrektywa ramowa w sprawie odpadów oraz Strategia Europa 2020 zobowiązała wszystkie państwa członkowskie UE, aby wskaźnik recyklingu i odzysku odpadów powstających podczas wznoszenia i demontażu budynków do roku 2020 wyniósł przynajmniej 70%.