REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
PRZEZ SAWO RECYKLING SP. J.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług ma zastosowanie do zawieranych pomiędzy Stronami umów, których przedmiotem jest świadczenie przez spółkę Sawo Recykling Sp. j. usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów C&D lub innych rodzajów odpadów, o ile Strony na mocy pisemnego porozumienia lub aneksu tak postanowiły.
 2. Poniżej wskazane określenia będą używane w niniejszym Regulaminie świadczenia usług w następującym znaczeniu:
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług przez SAWO RECYKLING SP. J. ,
  2. Zleceniobiorca – SAWO Recykling Kazimierz Szałapski, Zbigniew Szałapski Spółka jawna z siedzibą w Zgierzu 95-100, ul. A. Struga 43, KRS – 0000061660, NIP 7250021314. Podmiot główny umowy wynajmu kontenerów, odpowiedzialny za cały proces procedowania umowy, posiadacz odpadów oraz wystawca faktur, oraz adresat ewentualnych roszczeń.
  3. SAWO GRUZ Sp. j. – SAWO GRUZ spółka z o.o. spółka jawna z siedzibą w Zgierzu 95-100, ul. A. Struga 43, KRS – 0000892281, NIP 7322198359, Podwykonawca usługi w zakresie procesu logistyki oraz właściciel komunikowanego znaku towarowego i handlowego usługi. Podmiot powiązany w rozumieniu Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze spółką SAWO RECYKLING.
  4. Zamawiający – właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna lub osoba/y posiadająca/e nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty lub osoby władające nieruchomością, lub umocowane do rozporządzania odpadami
  5. Odpady C&D – odpady powstające podczas procesu – szeroko rozumianego pojęcia – budowania lub rozbiórki budynków (B&R) i budowli odbywających się na nieruchomościach lub w gospodarstwach domowych (ang. Construction & Demolition Waste),
  6. Odpady wielkogabarytowe – odpady komunalne, które ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne (np.: dywany, wykładziny, meble, armatura sanitarna, inne elementy wyposażenia mieszkań).
  7. Odpady szkodliwe – Odpady powstałe z papy lub eternitu wykorzystanego w budynkach lub budowlach
  8. Kontener – Kontener stalowy lub inny a także worek polipropylenowy typu Big Bag przeznaczone do wypełnienia odpadami C&D, wielkogabarytowymi lub przemysłowymi

§2 Przedmiot umowy

 1. Usługa wynajmu kontenera – łączona usługa:
  1. Transportu kontenera na drodze od Zleceniobiorcy do Zamawiającego
  2. Zintegrowana usługa transportu kontenera na drodze powrotnej do siedziby Zleceniobiorcy oraz integralny proces unieszkodliwiania zabranych odpadów C&D, Odpadów wielkogabarytowych lub Odpadów szkodliwych, w stosownych procesach zagospodarowania lub utylizacji przy pomocy przeznaczonych do tego partnerskich Instalacji recyklingu, odzysku lub przetwarzania.

§3 Instrukcja korzystania z pojemników i/lub kontenerów

 1. W pojemnikach i/lub kontenerach przeznaczonych na odpady należy gromadzić jedynie odpady ustalone w zamówieniu. Dopuszczalne są także odpady wyszczególnione Cenniku.
 2. Do pojemników i/lub kontenerów wymienionych w ust. 1 nie należy wrzucać: sprzętów AGD, RTV, gorącego popiołu, odpadów niebezpiecznych (toksycznych, wybuchowych, żrących, zakaźnych), oraz odpadów płynnych.
 3. Zabronione jest palenie odpadów wewnątrz pojemników i/lub kontenerów oraz wlewanie wody lub innych płynów.
 4. Zakazane jest ubijanie odpadów. Ubijanie odpadów może uniemożliwić całkowite bądź częściowe opróżnienie zawartości pojemników i/lub kontenerów.
 5. Zapełnienie kontenera jest dozwolone do wysokości gwarantującej bezpieczny transport.
  1. W przypadku materiałów sypkich zwykle oznacza to pozostawienie kilku centymetrów burty od strony wewnętrznej.
  2. W przypadku odpadów wielkogabarytowych muszą one być zabezpieczone przed wypadaniem.
  3. Decyzję o fakcie niedostosowania się do tych wymogów, podejmuje kierowca.

§4 Zakres świadczonych usług

 1. Przywóz kontenerów C&D we wskazane przez klienta miejsce,
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odebrania lub wymiany kontenerów do gromadzenia odpadów w terminie 7 dni od daty wstawienia, lub 48h od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego
 3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utrzymanie czystości w miejscach gromadzenia odpadów, z zastrzeżeniem, iż pracownicy Zleceniobiorcy zobowiązani są do uprzątnięcia odpadów luzem powstałych podczas ładowania, kontenera.
 4. W przypadku prowadzenia robót budowlanych uniemożliwiających dojazd bezpośrednio do kontenerów zlokalizowanych zgodnie z umową, Zamawiający ma obowiązek powiadomić Zleceniobiorcę i wskazać inne dostępne dla Zamawiającego miejsce, umożliwiające Zleceniobiorcy wykonanie usługi.

§5 Obowiązki Zamawiającego

 1. Miejsce lokalizacji kontenerów wskazywane jest przez Zamawiającego w umowie powinno znajdować się na terenie, w stosunku do którego Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nim.
  1. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność względem osób trzecich za skutki umieszczenia pojemników i/lub kontenerów na wskazanym przez niego miejscu.
  2. Zmiana lokalizacji pojemników i/lub kontenerów powinna być zakomunikowana Zleceniobiorcy przez Zamawiającego na piśmie, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia terminu odbioru kontenera w czasie 7 dni od dnia podstawienia.
 3. Kontener uznaje się za gotowy do odbioru, a po jego odebraniu przez Zleceniobiorcę, usługę odbioru uważa się za zrealizowaną w całości, po upływie 7 dni od dnia wstawienia kontenera, chyba, że ustalono inny okres odbioru podczas składania zamówienia.
 4. Zamawiający przygotowuje miejsca ustawienia pojemników i/lub kontenerów na odpady tak, aby stały one na utwardzonym i gładkim podłożu. Miejsce to powinno być tak usytuowane, aby specjalistyczny pojazd ciężarowy (o masie całkowitej do 25 t) mógł bezpiecznie podjechać bezpośrednio do miejsca pozostawienia kontenera, z zachowaniem praw osób trzecich i właściwych przepisów, w szczególności przepisów ustawy o drogach w zakresie zajmowania pasa drogowego.
 5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego przygotowania dojazdu do miejsca ustawienia kontenera lub wskazania miejsca wywołującego roszczenia osób trzecich, a w szczególności przepisów ustawy o drogach w zakresie zajmowania pasa drogowego.
 6. Zamawiający zapewnia ciąg komunikacyjny prowadzący do miejsca ustawienia kontenerów w taki sposób aby specjalistyczny pojazd ciężarowy mógł podjechać do kontenera od szczytu i skutecznie załadować. W szczególności należy zapewnić odpowiednią szerokość i wysokość bram dojazdowych lub uzgodnić ze Zleceniobiorcą konieczność użycia samochodu specjalistycznego używanego przy wąskich wjazdach.
 7. Zamawiający zapewnia w czasie realizacji usług przez Zleceniobiorcę swobodny dostęp do pojemników i/lub kontenerów, m.in. poprzez nie zastawianie dróg dojazdowych przez parkujące pojazdy.

§6 Wynagrodzenie Zleceniobiorcy.

 1. Z tytułu świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów Zleceniobiorcy należne jest wynagrodzenie liczone wg stawek podanych w Cenniku.
 2. Należność za wykonaną usługę w danym miesiącu Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy w ciągu 15 dni od daty wystawienia faktury.
 3. Za dzień dokonania zapłaty Strony uważać będą dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Zleceniobiorcy
 4. Jeśli zapłata nie zostanie uiszczona w terminie, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniona do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

§7 Reklamacje

 1. Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane są przez Zleceniobiorcę w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania.
 2. W razie uwzględnienia zgłoszenia reklamacyjnego przez Zleceniobiorcę dokonuje on stosownego obniżenia wynagrodzenia za wykonywanie usługi.
 3. Zleceniobiorca odmawia uwzględnienia zgłoszenia reklamacyjnego, jeżeli do niewykonania usługi w terminie doszło z winy Zamawiającego, np. w przypadku braku dojazdu do miejsca odbioru odpadów, napełnienia pojemników i/lub kontenerów odpadami innymi niż określone w Umowie. Odmowa uwzględnienia zgłoszenia reklamacyjnego nie daje Zamawiającemu podstaw do obniżenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy czy wstrzymania się z płatnością wynagrodzenia.
 4. Fakt niewywiezienia przez Zleceniobiorcę odpadów w ustalonym przez Strony terminie winien zostać zgłoszony przez Zamawiającego niezwłocznie po terminie, kiedy usługa miała być wykonana wg umówionego harmonogramu, co będzie podstawą do uznania reklamacji. Zamawiający może dokonać zgłoszenia, o którym mowa, w dowolnej formie (telefonicznie, faksem, pisemnie lub e-mailem).

§8 Rozwiązanie, wygaśnięcie umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa.

 1. Umowa na wynajem kontenera zostaje zawarta domyślnie przez Strony na czas 7 dni. Czas ten może zostać określony inaczej stosownymi zapisami w umowie.
 2. Umowy na wynajem kontenera zawarte poza siedzibą Zleceniobiorcy przy użyciu narzędzi zdalnej komunikacji ( w tym telefon lub stronę www.sawogruz.pl) pozwalają na rezygnację z usługi w ciągu 14 dni od jej zawarcia.
  1. Wstawienie kontenera odbywa się po 14 dniu od dnia jego zamówienia.
  2. W przypadku gdy termin wstawienia kontenera będzie krótszy niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Zamawiający rezygnuje z przysługujących mu roszczeń z tytułu rozwiązania umowy na odległość w momencie rozpoczęcia zapełniania kontenera.
  3. W przypadku gdy Zamawiający zrezygnuje z usługi wynajmu kontenera w okresie po jego wstawieniu ale przed jego zapełnieniem, ponosi wówczas jedynie koszt transportu. Koszt transportu Big Baga wynosi 100 zł, Kontenera 1m3, 2m3 lub 3m3 – 250 zł, kontenera większego niż 3m3 – 300 zł.
  4. Rozpoczęcie załadunku kontenera jest równoznaczne z rezygnacją z przysługującego 14-dniowego okresu możliwej rezygnacji z umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa.

§9 Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane przez ZAMAWIAJĄCEGO na stronie internetowej www.sawogruz.pl.
 2. Wszelkie inne zmiany umów zawartych pomiędzy Stronami w zakresie nieuregulowanym Regulaminem wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie w bazach danych należących do Zleceniobiorcy i podmiotów z nim związanych w zakresie wykonania niniejszej umowy swoich danych osobowych podanych w niniejszej umowie i innych dokumentach oraz do wykorzystywania ich we wszystkich celach niezbędnych do realizacji postanowień umowy, jak również w działaniach umożliwiających kontakt zdalny ze Zleceniodawcą celem rzetelnej realizacji umowy., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zleceniobiorca gwarantuje, że znajdujące się w jej posiadaniu dane osobowe Zamawiającego przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami ww. ustawy.