Skip to main content

Kody odpadów to sześciocyfrowe numery, które pozwalają na szybką klasyfikację odpadów według źródeł ich powstawania. Dwie pierwsze cyfry oznaczają główną grupę odpadów,  z kolejnymi dwiema oznaczają podgrupę odpadów, a kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów. Aby przyporządkować dany odpad do kategorii ich późniejszej utylizacji, nie trzeba umieszczać wszystkich sześciu cyfr. Zazwyczaj wystarczy określić dwie lub cztery pierwsze cyfry. Stosowanie kodów ma ogromne znaczenie w całym łańcuchu procesów kontenerowego wywozu odpadów i ich utylizacji. 

Kody odpadów

Według rozporządzenia Ministerstwa Środowiska odpady zostały podzielone w zależności od źródła ich powstawania na 20 następujących grup:

01 – odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin;

02 – odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności;

03 – odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury;

04 – odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego;

05 – odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla;

06 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej;

07 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej;

08 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich;

09 – odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych;

10 – odpady z procesów termicznych;

11 – odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych;

12 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych;

13 – oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19);

14 – odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08);

15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach;

16 – odpady nieujęte w innych grupach;

17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych);

18 – odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną);

19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych;

20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.