Skip to main content

Gospodarowanie odpadami stałymi najczęściej przywodzi na myśl segregację śmieci, a następnie transportowanie ich na rozległe wysypiska. Na szczęście dzięki rozwojowi nowoczesnych technik utylizacyjnych udało się zmienić sposób zarządzania odpadami, przez co obecne metody mogą skupić się na zmniejszeniu objętości i toksyczności odpadów stałych, jak również na ich maksymalnym wykorzystaniu i przetworzeniu na coś pożytecznego. Recykling jest uznawany za najefektywniejszy i najbardziej ekologiczny sposób na ograniczanie produkcji wielu typów opakowań oraz ponowne wykorzystywanie odpadów. Nie każdy typ odpadów nadaje się jednak do recyklingu, dlatego do ich unieszkodliwiania i usuwania wykorzystywane są również inne metody, wybierane na podstawie formy, ilości oraz składu wyrzucanych materiałów.

Obróbka termiczna

Termiczne przetwarzanie odpadów odnosi się do wszystkich procesów wykorzystujących ciepło do utylizacji śmieci. Opiera się nie tylko na spalaniu i wykorzystywaniu powstającego ciepła, ale obejmuje także oczyszczanie spalin oraz przygotowanie produktów spalania do ponownego wykorzystania. Podobnymi metodami jest gazyfikacja i piroliza, z których obie rozkładają odpady organiczne przez ekspozycję odpadów na bardzo wysoką temperaturę przy ograniczonym dostępie tlenu. Gazyfikacja jest korzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ pozwala odzyskać energię bez powodowania zanieczyszczenia powietrza.

Biologiczne przetwarzanie

Kompostowanie to kolejna z często stosowanych metod usuwania lub przetwarzania odpadów. Polega na tlenowym rozkładzie organicznych odpadów poprzez działanie małych bezkręgowców i mikroorganizmów. Innym sposobem na przetwarzanie jest fermentacja beztlenowa biomasy, podczas której dochodzi do beztlenowego rozkładu odpadów, a produktem procesu jest biogaz – paliwo gazowe uzyskiwane np. z produktów ubocznych rolnictwa. Co ciekawe, nowoczesne technologie kompostowania umożliwiają sprawniejszą i wydajniejszą utylizację niż ma to miejsce w naturze.

Wykorzystanie jako surowiec

Przetwarzanie odpadów na surowce ma na celu ponowne wykorzystanie odpadów w ich niezmienionej bądź nieznacznie zmienionej formie. Odpady organiczne są często stosowane jako nawóz lub polepszacze glebowe. Innym przykładem są prace wyburzeniowe i rozbiórki. Gruz betonowy i ceglany uzyskany z obiektów poddawanych rozbiórce stanowi cenny surowiec wtórny. Obecnie najpopularniejszą formą wykorzystania gruzu sortowanego jest zastosowanie go jako kruszywa stabilizującego, przeznaczonego do podbudowy dróg oraz wzmacniania gruntu. Gruz stosowany jest również do produkcji mieszanek betonowych, przez co nadaje się do wzmacniania konstrukcji np. mostów oraz jako podsypka pod kostkę brukową.

Składowanie

Składowiska stanowią formę utylizacji odpadów, które nie nadają się już do odzysku ani recyklingu. Miejsca składowania znajdują się tam, gdzie elementy terenu działają jako naturalne bufory między środowiskiem a składowiskiem. Obszar składowiska może się składać np. z gleby gliniastej, która jest dość odporna na działanie niebezpiecznych odpadów. Może być również zlokalizowany na terenie, który charakteryzuje się brakiem jednolitych części wód powierzchniowych lub niskim poziomem lustra, co zapobiega ryzyku zanieczyszczenia wody.