Skip to main content

Przedsiębiorca, który posiada odpowiednią zgodę na wytwarzanie odpadów, wedle art. 27 Ustawy o odpadach jest zobowiązany do ich właściwego zagospodarowywania. Obowiązek rejestracji ilości oraz rodzaju wytwarzanych odpadów wprowadza art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jednak warto też pamiętać, że od stycznia 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady wydawania karty przekazania odpadów (KPO). W jaki sposób wystawia się nową kartę przekazania odpadów oraz kto powinien się tym zajmować? W tym tekście odpowiemy na wszystkie istotne pytania.

Karta przekazania odpadów – co powinna zawierać?

Karta przekazania odpadów jest podstawowym dokumentem potwierdzającym prawidłowe przekazanie odpadów uprawnionym odbiorcom. Obowiązek przygotowania KPO spoczywa na posiadaczu odpadów, który przekazuje je na ręce innego posiadacza, do punktów zbiórki lub do punktu przetwarzania odpadów. Prawidłowo wystawiona karta przekazania odpadów przenosi odpowiedzialność za odpady z posiadacza na przejmującego. Jeżeli posiadacz odpadów nie jest zobowiązany do prowadzenia rejestru odpadów, możliwe jest pominięcie etapu sporządzania karty przekazania odpadów. Firma zajmująca się wywozem odpadów musi poświadczyć na KPO wykonanie usługi transportu odpadów.

Karta przekazania odpadów powinna zawierać:

  • informacje ogólne o karcie;
  • dane przekazującego odpady;
  • dane transportującego odpady;
  • dane przejmującego odpady;
  • informacje dotyczące odpadów;
  • informacje dodatkowe.

Jak wypełnić kartę przekazania odpadów?

Obowiązującym aktualnie wzorem karty przekazania odpadów jest formularz opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Karta przekazania odpadów może być wystawiana poprzez indywidualnie założone konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nie ma obowiązku drukowania elektroniczne przygotowanej KPO, jednak w zamian należy posiadać potwierdzenie generowane z BDO, które umożliwia weryfikację danych zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw umożliwia prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej w okresie przejściowym do 30 czerwca 2020 roku. Na wypadek awarii systemu BDO papierowa ewidencja odpadów będzie możliwa także po 30 czerwca 2020 roku, jednak należy pamiętać, że dane z papierowej wersji karty przekazania odpadów wciąż będą musiały znaleźć się w BDO.