Skip to main content

Odpady przemysłowe powstają w trakcie działalności gospodarczej. Produkowane są przez m.in. szpitale, zakłady przemysłowe i budowlane, warsztaty samochodowe, magazyny. Wyjaśniamy, czym dokładnie są odpady przemysłowe i jaki jest właściwy sposób postępowania z nimi.

Odpady przemysłowe dzieli się na ciecze, czyli ciecze chemiczne, farby, osad ściekowy, zanieczyszczoną wodę oraz odpady stałe, czyli złom, plastik, drewno, kartony. Ponad 80% odpadów przemysłowych w Polsce jest wytwarzanych przez przemysł wydobywczy, energetyczny oraz hutniczy. Najwięcej powstaje ich w województwie śląskim i dolnośląskim.

Jak postępować z odpadami przemysłowymi?

Odpady przemysłowe są dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego, zarówno w trakcie ich wytwarzania, gromadzenia, transportu oraz utylizacji, dlatego należy je przekazywać firmom zajmującym się kontenerowym wywozem odpadów i ich utylizacją. Polskie przepisy dotyczące postępowania z odpadami przemysłowymi opierają się na zaleceniach Unii Europejskiej. Niektóre odpady mogą być ponownie wykorzystane, na przykład w rolnictwie. 

Kody odpadów przemysłowych

Odpady klasyfikuje się poprzez nadanie im sześciocyfrowego kodu (grupy, podgrupy oraz rodzaje odpadów). Odpady przemysłowe klasyfikuje się w grupach 1-12 oraz 17-20. Jeśli nie można tam znaleźć właściwego kodu, klasyfikuje się je w grupach 13, 14, 15. Jeżeli żaden kod z tych grup nie pasuje, szuka się go w grupie 16. Jeśli również tam nie można odnaleźć właściwego kodu, odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstania (1-12, 17-20), dodając na końcu kod 99 (inne wymienione odpady). Grupa odpadów niebezpiecznych jest oznaczana przy pomocy gwiazdki „*”. Przykładowo odpady przemysłowe powstające przy produkcji samochodów zaliczają się do grupy 12, czyli odpadów z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych. Z kolei kod 08 oznacza odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych, klejów, farb drukarskich i podobnych.