Skip to main content

Podczas każdej budowy, remontu czy rozbiórki powstaje bardzo duża ilość odpadów budowlanych, w tym między innymi gruz betonowy. Są one nie tylko kłopotliwe w składowaniu, ale i niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Możliwość przetworzenia gruzu betonowego to rozwiązanie nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne. Dzięki temu ten odpad budowlany może zostać ponownie efektywnie wykorzystany.

Gruz betonowy nie jest odpadem, lecz materiałem do ponownego wykorzystania

Gruz nie jest kłopotliwym odpadem, ponieważ z powodzeniem można go wykorzystać do przetworzenia i ponownego wykorzystania jako materiał budowlany. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne, powinni zadbać o to, aby składować go w odpowiednich kontenerach na gruz, a następnie przekazać firmie specjalizującej się w wywozie odpadów budowlanych, np. SAWO RECYKLING ze Zgierza. Nasza firma działa na terenie Łodzi i okolic, dlatego też serdecznie zapraszamy do kontaktu zainteresowane osoby.

Gruz w zdecydowanej większości jest poddawany procesom recyklingu. Tak naprawdę tylko niewielka ilość, która z wyjątkowych przyczyn nie nadaje się do przetworzenia, musi być składowana i unieszkodliwiona. Z tego też powodu gruz betonowy nie powinien być traktowany jak odpad, lecz materiał, który można poddać recyklingowi w celu ponownego wykorzystania.

Przetwarzanie gruzu betonowego

Z technologicznego punktu widzenia przetwarzanie gruzu betonowego nie jest trudne, ale wymaga zastosowania specjalistycznych urządzeń. Wyróżniamy kilka podstawowych etapów całego procesu. Przy użyciu przesiewaczy odbywa się oczyszczanie gruzu z zanieczyszczeń (głównie drewno, wkręty, śruby i inne elementy metalowe, części tapet, folii itd.). Następnie wykorzystywane są kruszarki, które rozdrabniają gruz do postaci drobnego żwiru. W ten sposób można odzyskać, a następnie przetworzyć znaczną część odpadów budowlanych, które swoimi właściwościami mechanicznymi porównywalne są do materiałów pierwotnych.

Jak ponownie wykorzystać gruz betonowy?

Gruz betonowy może być ponownie wykorzystany jako kruszywo budowlane. Odpowiednie frakcje nadają się do ponownego zastosowania do budowy dróg, wałów, nasypów kolejowych czy utwardzania terenu. Służą również jako jeden ze składników do produkcji mieszanek betonowych.