Skip to main content

Odpady są naturalną częścią naszej codzienności. Nie wszystkie jednak mogą być wrzucone do tradycyjnego osiedlowego kosza na śmieci. W grupie tych wymagających specjalnego postępowania znajdują się także gruz i pozostałości budowlane. To odpady, które można poddawać recyklingowi.

Czym jest recykling gruzu i odpadów budowlanych?

Recykling w ogólnym rozumieniu to proces przetwarzania śmieci w celu ich ponownego wykorzystania. Może on być całkowity, kiedy odpady wykorzystywane są w 100% lub częściowy, gdy odzyskuje się tylko niektóre składniki. Potrzeba rozszerzania zakresu stosowania recyklingu wynika z przepisów unijnych, które narzucają na wszystkie kraje członkowskie obowiązek eliminowania jak największej ilości śmieci. Celem surowych przepisów jest bardziej efektywna ochrona zagrożonego działalnością człowieka środowiska naturalnego.

Obok papieru, puszek metalowych czy tworzyw sztucznych recyklingowi mogą być też poddawane odpady budowlane i gruz. Proces ten obejmuje następujące etapy:

  • oddzielanie odpadów budowlanych oraz ich składowanie np. w kontenerach,
  • wstępną segregację na rodzaje,
  • kruszenie gruzu i odpadów lub rozdrabnianie innymi metodami,
  • magnetyczne odseparowywanie elementów zbrojenia,
  • sortowanie na frakcje.

Korzyści z recyklingu odpadów budowlanych

Kontenerowy wywóz gruzu oferuje wiele specjalistycznych firm, do których zalicza się też nasze przedsiębiorstwo Sawo Gruz. Dzięki możliwości zbierania i przetwarzania takich pozostałości powstaje surowiec wtórny, który znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach budownictwa i zagospodarowania przestrzeni. Do najważniejszych korzyści z recyklingu można zaliczyć:

  • eliminowanie nadmiaru odpadów na wysypiskach śmieci,
  • ograniczenie powstawania tzw. dzikich wysypisk,
  • możliwość wykorzystania niektórych frakcji materiału do budowy dróg, umacniania nasypów i fundamentów, wysypywania placów i wielu innych,
  • obniżanie kosztów produkcji materiałów budowlanych,
  • zmniejszanie intensywności tej produkcji, a w konsekwencji ograniczenie zanieczyszczeń środowiska i oszczędzanie energii.

Brak miejsc do składowania oraz wymierne korzyści, jakie niesie ponowne wykorzystanie odpadów budowlanych są wystarczającym impulsem do ich recyklingu.