Skip to main content

Osoby, które chcą na nowo zaplanować zagospodarowanie działki, często stają przed problemem wyburzenia budynku. Zastanawiają się, czy rozbiórka np. drewnianego domku działkowego wymaga pozwolenia, czy nie. A co należy robić w sytuacji, gdy zagraża on bezpieczeństwu? Poniżej wyjaśniamy, jak zabrać się do rozbiórki.

Rodzaj budynku a zezwolenia

Jeśli budynek zagraża bezpieczeństwu, prace rozbiórkowe należy zacząć jak najprędzej, a dopiero potem zająć się formalnościami (o których jednak nie można całkowicie zapomnieć). W przypadku budynków niezagrażających bezpieczeństwu, postępowanie zależy od rodzaju budynku. Taki, którego powierzchnia nie przekracza 25m2, możemy rozebrać bez zezwolenia, pod warunkiem, że nie jest on zabytkiem. Rozbiórkę budynków nieprzekraczających 8 m wysokości, stojących w nie mniejszej odległości od granicy działki niż połowa ich wysokości i które nie są zabytkami, musimy zgłosić do starostwa. Urząd powinien wydać decyzję w ciągu 30 dni. Na rozbiórkę budynków niespełniających powyższych wymagań (np. powierzchna zabudowy większa niż 25m2, budynek stojący zbyt blisko granicy działki, obiekt wyższy niż 8m) trzeba uzyskać pozwolenie.

Profesjonalna ekipa

Gdy już uzyskamy zgodę, wyburzeniem powinna zająć się profesjonalna, uprawniona do przeprowadzania rozbiórek ekipa. Sposób przeprowadzania robót rozbiórkowych dokładnie opisuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) – Rozdział 18. Miejsce prac musi być dobrze zabezpieczone i dokładnie oznakowane. Ekipa odetnie budynek od wszystkich sieci: wodno-kanalizacyjnej, prądu, gazu itp. Prowadzony będzie dziennik robót, a ekipa musi pracować wg ustalonego planu rozbiórki. Ważny jest także wywóz gruzu po rozbiórce – można poddać go recyklingowi i oddać do użytku. Cena rozbiórki ustalana jest indywidulanie, w zależności od wielkości budynku, a także materiału, z jakiego został zbudowany.